Search
Close this search box.

ความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็น

อุปกรณ์ความปลอดภัย (PERSONAL PROTECTION EQUIMENTS, PPE)

เมื่อมีการสัมผัสน้ำมันหล่อเย็นควรมีการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้

1. แว่นตา ป้องกันน้ำมันหล่อเย็นกระเด็นใส่ตาและไอระเหยจากน้ำมัน

2. ผ้าปิดจมูก ป้องกันกลิ่นและไอน้ำมันเข้าจมูก

3. ถุงมือ รองเท้า เสื้อผ้ามิดชิด ป้องกันผัวหนังจากการสัมผัสน้ำมันหล่อเย็น

ข้อมูลชี้บ่งความเป็นอันตรายของน้ำมันหล่อเย็น  (HAZARDS IDENTIFICATION)

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อทางเดินอาหาร: จะมีความอันตรายถ้ากลืนกินเข้าไป ซึ่งอาจจะทำให้ระคายเคือง
กระเพาะอาหาร และทำให้คลื่นไส้ อาเจียนได้

ผลกระทบต่อตา: อาจจะทำให้ระคายเคืองตาเล็กน้อย

ผลกระทบต่อผิวหนัง: อาจจะทำให้ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ถ้าหากสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือ
สัมผัสซ้ำๆ

ผลกระทบต่อระบบหายใจ: ไอหรือละอองที่เข้าไปสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุผิวในช่อง
จมูกและระบบทางเดินหายใจได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (FIRST AID MEASURES)

เมื่อมีการกลืนกิน: ห้ามอาเจียนและรีบนำส่งแพทย์

เมื่อเข้าตา: ให้ล้างน้ำสะอาดผ่านตาเป็นระยะเวลา 15 นาที ถ้ายังรู้สึกระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก แล้วล้างผิวหนังด้วยสบู่
และน้ำสะอาด หากยังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์
การเข้าสู่ระบบหายใจ: รีบนำตัวผู้ป่วยออกจากพื้นที่อันตราย ไปยังพื้นที่โล่งให้หายใจได้สะดวก
หากยังรู้สึกระคายเคืองจมูกให้ไปพบแพทย์

การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้  (FIRE FIGHTING MEASURES)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้ละอองน้ำ โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับดับเพลิง

ขั้นตอนการผจญเพลิง:  ย้ายคนออกจากพื้นที่  ป้องกันน้ำและของเหลวที่เกิดจากการดับเพลิงไหล
ลงสู่แม่น้ำ, ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำดื่ม พนักงานที่ปฏิบัติงานผจญเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายตามมาตรฐาน ประกอบด้วยเสื้อโค้ทป้องกันเปลวไฟ หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้า ถุงมือ
รองเท้าบูท กรณีที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิด ให้สวมชุดป้องกันแบบ SCBA
(Self-contained breathing apparatus)  

สารอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ออกไซด์ของคาร์บอน, ควัน,
ไอสารเคมี, ซัลเฟอร์ออกไซด์

ความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็น 1

การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล  (ACCIDENTAL RELEASE MEASURES)

ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติถ้าหากสินค้าเกิดการหกหรือการรั่วไหล:

ยับยั้งการรั่วไหลด้วยดินหรือทราย แล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้นหรือใช้วัสดุดูดซับที่แห้ง 

ความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็น 3


การใช้งานและการเก็บรักษา  (HANDLING AND STORAGE)

1. เก็บให้ห่างจากสารที่สามารถเกิดการออกซิไดซ์

2. เก็บให้ห่างจากแสงแดด

3. เก็บในที่แห้งและไม่มีความชื้น

4. เก็บในที่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 25°C)

error: สงวนลิขสิทธิ์